Platform Üyeliği

“…

MADDE 4) PLATFORMA ÜYE OLMAK :

ÜYELİK İÇİN GENEL KABUL ŞARTLARI

Platforma üyelik başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişinin ARSİYÖNDER’e üye olabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

  1. Platformun tüzük hükümlerini kabul ettiğine dair taahhütname vermesi,
  2. Genel Kurul tarafından belirlenmiş ve kabul edilmiş olan “İş Ahlakı İlkeleri”ne uymayı kabul etmek,
  3. Platform gelirlerine temel oluşturan giriş aidatı, yıllık aidatı ve katılma paylarını ödeme gücüne sahip olması,
  4. Üyeliğe Kabul Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olması ve şartları yerine getirmesi,
  5. Belirtilen giriş aidatı, yıllık aidatı ve katılım payları ile faaliyetlerle ilgili harcamalara katılma şartlarını ve paylarını kabul etmesi,
  6. Mevcut asıl üyelerden en az birinin üyeliğe teklif etmesi,

4.A. Yönetimlerin üyelik şartları

634 sayılı Kat Mülkiyetine Dair Kanuna tabi olarak kurulan Yönetimlerin, hukuki karar defterine platforma katılım formatlı metnini ve yönetim kurulu görev bölümü kararının örneğini  platform genel sekreterliğine ibra etmesi gerekir. Platforma başvuru karar metninde yönetimi temsil eden kişi değil Yönetimler platforma üye olmuş sayılır, yönetim kurullarında değişiklik olması ve platformda temsil yetkili kişinin yönetim kurulundan ayrılması durumunda, Yönetim yeni bildireceği temsilci , temsilci bildirmemişse Yönetim Kurulu Başkanı üzerinden temsil edilir.

  1. Tüzel Kişi üyelik Şartları

Ticari tüzel kişi ve kişiler platforma üye olamazlar.

  1. Gerçek Kişi üyelik Şartları

Asgari bir yıl yönetimlerde profesyonel olarak çalıştığını veya yönetim, denetim kurulu üyeliği yaptığını yönetim kurulu defterleri üzerinden  veya resmi belge ile ibra eden genel kabul şartlarına sahip gerçek kişiler platforma üye olmak için başvuruda bulunduklarında üyelik yönetmeliğine uygun hareket ederek Yönetim Kurulunca bir karar verilir.

Ayrıca 4. Madde ile belirlenen “üyelik için Genel Kabul Şartları”na haiz olan, platform üyesi kişi veya Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak önerilmesi kaydıyla, öneren Yönetimin bünyesinde bulunan dört gerçek kişi platform Yönetim Kurulu kararı ile Platforma üye olarak kaydedilebilir. Bu durumda, gerçek kişileri Platforma üyeliğine öneren Yönetim üye, bu gerçek kişi üyelerin platforma oluşacak borçlarını ödemeyi taahhüt ve kabul eder.

Platforma üye olacak gerçek kişiler bakımından aynı Yönetimde çalışan üye adaylarından en fazla beş kişi (yönetimi temsilcisi ile beraber) platforma üye olabilir. Ancak bu şahıslar üye Yönetim ile ilişkileri devam ettiği sürece gerçek kişi olarak ayrıca platforma üye olamazlar.

…”