Tüzük

APARTMAN, REZİDANS, SİTE VE TOPLU YAPI YÖNETİMLERİ DERNEĞİ ARSİYONDER TÜZÜĞÜ

 1. BÖLÜM
  KURULUŞ HÜKÜMLERİ

MADDE 1) DERNEK BİLGİLERİ :

 1. Açık Adı : APARTMAN, REZİDANS, SİTE VE TOPLU YAPI YÖNETİMLERİ DERNEĞİ
 2. Derneğin Kısa Adı : “ ARSİYÖNDER ” dir.
 3. Adresi : Eski Londra Asfaltı Bulvarı Ünel İş Merkezi No: 16 Kat : 4 Beşyol /Florya
 4. Merkezi : İSTANBUL
 5. Şubesi : Yoktur.

MADDE 2) DERNEĞİN AMACI :

 DERNEĞİN AMACI 

 1. Türkiye genelinde bina/site/ rezidans /toplu yapı  yönetimlerini tek bir çatı altında toplamak,
 2. Yönetimlerde var olan hukuki,mali,idari,sosyal, vb. sorunları  tespit ederek mevzuatlar çerçevesinde çözmek,
 3. Yönetimlerin hukuki,mali,idari,sosyal ve operasyonel konularda akademik ve mevzuatsal danışmanlık hizmeti alabilmesini sağlamak,
 4. Yönetim personeli için dernek içi-dışı-akademik eğitimler vermek, verdirmek,
 5. Kalifiye yönetim personeli istihdamı için çalışmalar yapmak,
 6. Yönetim olgusunun  önemini hakkında toplumu  bilinçlendirecek şekilde  tanıtmak ve anlatmak,
 7. Yönetimleri tanıtmak için dergi,gazete,radyo,tv ve sosyal medya mecraları oluşturmak, bu mecralardan faydalanmak,
 8. Resmi ve özel merciler huzurunda sektör ile ilgili temsilde bulunmak,
 9. Bina,site,rezidans, toplu yapı yönetimleri sahasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bünyesinde toplayan birlik, konfederasyon ve benzeri nitelikteki uluslararası ve özellikle Avrupa Topluluğu yapısında yer alan aktif ve saygın organizasyonların çalışmalarından yararlanmak, onlarla bilgi alışverişinde bulunmak, eğitim ve seminer içerikli toplantılarına, konferanslarına katılmak, yürürlükteki Dernekler Yasası ve ilgili mevzuat doğrultusunda söz konusu uluslararası birlik ve konfederasyonlara, genel kurulun uygun görmesi halinde üye olmak, bu konuda yönetim kurulunu yetkili kılmak,
 10. Üyelerin uygulamada karşılaştıkları her konudaki probleme çözüm üretmek, üyelere yol göstermek,
 11. Yönetimlerin sektörünün çalışma alanları ile ilgili alt çalışma komiteleri oluşturur ve bu komitelerin yurt dışındaki gelişmelerini izler, ülkemizde sektörün gelişmesine öncülük edecek çalışma gruplarını tespit etmek.           

MADDE 3) DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI :

 Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir.

I-KAMU YARARINA YÖNELİK FAALİYETLER 

 1. Kat Mülkiyeti mevzuatının ülke yararlarına en uygun şekilde oluşturulması için yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek ve sektörü temsilen çalışmalara katkıda bulunmak.
 2. Üyelerimizin ülke ekonomisine katkıları yönünde ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak.
 3. Bina Yönetimi alanında bilgi yetersizliği nedeniyle karşılaşılan kaynak israfının önleyici tedbirler için ilgili merciler nezdinde oluşturulacak çalışmalara katkıda bulunmak.
 4. Bina Yönetimi bilincinin ülke çapında oluşturulması konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak.
 5. Sektörde gerek üyeler ve gerekse üye olmayan üçüncü şahıslar tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu ve İş Kanunu mevzuatına aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlara kamunun menfaatinin korunması ve bilgilendirilmesi bağlamında gerekli her türlü yasal girişimlerde bulunmak, bu yönde alınabilecek tedbirler konusunda ön çalışmalar yaparak ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hareket etmek.

II-ÜNİVERSİTE, BİLİM KURULUŞLARI VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLER

 1. Üniversiteler ve diğer eğitim kuruluşları ile temaslar kurarak Bina Yönetim konusunun teknolojik ve bilimsel platformlarda işlenmesi ve geliştirilmesi yönünde işbirliği ortamı yaratmak
 2. Araştırma ve Geliştirme Kuruluşları ile müştereken Bina Yönetim konularını geliştirici teknik istatistiksel araştırma projeleri oluşturmak.
 3. Üniversite, meslek yüksek okulları ve meslek liselerinde ilgili mevzuata göre alınacak müsaade ile Bina Yöneticileri bölümleri açılarak Bina Yönetim bilincinin artırılmasına, sektörün ara eleman ve teknik eleman ihtiyacına katkıda bulunmak.

III-STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ:

 1. Kat Mülkiyeti Kanunu konusunda mevcut durumun güncelleşmesi ve ihtiyaca uygun şekilde revize edilmesi konularında düzenleme yapan kamu kurumları ile temaslar kurularak önerilerde bulunmak ve düzenleme çalışmalarına sektörü temsilen katılmak.
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu ve İş Kanunu mevzuatlarında belirlenmiş yasaların doğru şekilde uygulanması konusunda denetim birimleri ve kurumları ile işbirliği ortamı oluşturmak.
 3. Bina Yönetimi alanında ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uyum konusunda denetim yaparak belgelendirme fonksiyonu üstlenmek.

IV- ENTEGRASYON FAALİYETLERİ

 1. Bina Yönetimi ve Kat Mülkiyeti konusunda ülke yararları açısından önemi ve kamuoyu bilinci oluşturulması yönünde yurt içi ve dışında doğrudan dolaylı olarak benzer amaca hizmet eden ve müşterek hareket ile sonuca varılmasında fayda mütalaa edilen tüm kurum, kuruluş ve organizasyonlar ile entegrasyon sağlanması yönünde girişimde bulunmak ve işbirliği ortamı yaratmak.
 2. Üye bazında entegrasyona geçilmesinde fayda görülen durumlarda üyelerini bilgilendirmek

V- EĞİTİM, TANITIM VE YAYIN FAALİYETLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası platformda;

 1. Eğitim ve/veya tanıtım amaçlı olarak, toplantı, seminer, sempozyum düzenlemek ve benzer düzenlemelere katılmak,
 2. Sergi ve fuar organizasyonları düzenlemek veya benzeri düzenlemelere katılmak,
 3. Broşür, teknik doküman, dergi v.b. yayımlar hazırlamak ve dağıtımını yapmak,
 4. Basın ve yayın organlarının taleplerini cevaplamak ve bu aktivitelere katılımda bulunmak,
 5. Faaliyet konuları ile ilgili ve/veya faaliyet konuları ile doğrudan yada dolaylı olarak ilgili olan sair konularda her türlü reklam, tanıtım ve propaganda çalışmaları yapmak ve bu amaca yönelik aktivitelere katılmak,
 6. Bina yönetimi alanında eğitim sağlamak ve bu eğitimi,ilgili kurumdan alınan yetki ile bir sertifikayla belgelendirme çalışmaları yapmak,

VI – ÜYELERE YÖNELİK FAALİYETLER

 1. Tüzük uyarınca üye kayıtları yapmak,
 2. Sektörün dernek çatısı altında bütünleşmesini sağlamak üzere üyeliği özendirici ve yaygınlaştırıcı düzenlemeler yapmak,
 3. Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın temini yönünde, kültürel, sosyal ve sportif aktiviteler ve etkinlikler düzenlemek,
 4. Üyelerini Bina Yönetimi ve Kat Mülkiyeti konularında teknik bilgiler, çağdaş bilgiler, istatistiksel veriler, ekonomik göstergeler v.b. bilgiler ile donatım yapmak üzere çalışmalar yapmak ve bu çalışmalardan üyelerini ve ilgilileri bilgilendirmek.
 5. Üyelerin kültürel, sosyal ve sportif amaçlı olarak bir arada bulunmalarını ve derneğin çalışmalarını bir kompleks yapılaşma içinde daha verimli ve düzenli bir biçim de sürdürebilmesini teminen uygun bir mahalde dernek binasını ve müştemilatının edinilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve sonuçlandırmak,
 6. Üyelik şartlarını yerine getirmeyen veya tüzük kuralları dışında çıkanlar için üyelik iptal işlemlerini tüzük gereğince neticelendirmek.

VII- DİĞER FAALİYETLER

 1. Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak, mevcut taşınır ve taşınmaz malları satabilmek, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilmiş olanları fek etmek, kullanım hakkını almak ya da işletmek, kiralamak, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek,
 2. Yurtiçi ve yurtdışından şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek, kamuya yararlı statüsünü haiz olanlar da dahil tüm vakıf, dernek ve kooperatiflere ayni ve nakdi bağışta bulunmak,
 3. Lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, burs vermek, kredi almak, borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak,
 4. Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
 5. Genel Kurulun kararı ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi koşulları ile yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube açmak,
 6. Amaç ve hizmet konularına yönelik her türlü araştırma, inceleme, etüt vb çalışmalar yapmak; bilimsel, sosyal, kültürel, entelektüel, popüler, teknik, sportif olaylar, gösteriler, toplantılar, geziler, vb düzenlemek. Bu faaliyetleri için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalamak,
 7. Dernek amaçlarını ve çalışma konularını gerçekleştirmek için, Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayiciler, işadamları, dernekler, vakıflar, şirketler ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip dernek, birlik, vakıf, federasyon vb. kuruluşlar kurabilir, kurulmuş olanlara üye olabilir,
 8. Dernek amaçlarını ve çalışma koşullarını gerçekleştirmek ve uluslararası beraberlik ve işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde; uluslararası faaliyette bulunabilir, yasal koşulları yerine getirmek kaydıyla, benzer amaçla yurtdışında kurulmuş dernek, vakıf, birlik, federasyon ve benzeri kuruluşlara üye olabilir, yabancı kuruluşlar tarafından yurtiçinde yasal koşulları yerine getirilerek kurulan kuruluşlara (dernek şubesi, federasyon vb) üye olabilir.
 1. BÖLÜM
  ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 4) DERNEĞE ÜYE OLMAK :

ÜYELİK İÇİN GENEL KABUL ŞARTLARI

Derneğe üyelik başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişinin ARSİYÖNDER’e üye olabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

 1. Derneğin tüzük hükümlerini kabul ettiğine dair taahhütname vermesi,
 2. Genel Kurul tarafından belirlenmiş ve kabul edilmiş olan “İş Ahlakı İlkeleri”ne uymayı kabul etmek,
 3. Dernek gelirlerine temel oluşturan giriş aidatı, yıllık aidatı ve katılma paylarını ödeme gücüne sahip olması,
 4. Üyeliğe Kabul Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olması ve şartları yerine getirmesi,
 5. Belirtilen giriş aidatı, yıllık aidatı ve katılım payları ile faaliyetlerle ilgili harcamalara katılma şartlarını ve paylarını kabul etmesi,
 6. Mevcut asıl üyelerden en az birinin üyeliğe teklif etmesi,

4.A. Yönetimlerin üyelik şartları

634 sayılı Kat Mülkiyetine Dair Kanuna tabi olarak kurulan Yönetimlerin, hukuki karar defterine derneğe katılım formatlı metnini ve yönetim kurulu görev bölümü kararının örneğini  dernek genel sekreterliğine ibra etmesi gerekir. Derneğe başvuru karar metninde yönetimi temsil eden kişi değil Yönetimler derneğe üye olmuş sayılır, yönetim kurullarında değişiklik olması ve dernekte temsil yetkili kişinin yönetim kurulundan ayrılması durumunda, Yönetim yeni bildireceği temsilci , temsilci bildirmemişse Yönetim Kurulu Başkanı üzerinden temsil edilir.

 1. B. Tüzel Kişi üyelik Şartları

Ticari tüzel kişi ve kişiler derneğe üye olamazlar.

 1. C. Gerçek Kişi üyelik Şartları

Asgari bir yıl yönetimlerde profesyonel olarak çalıştığını veya yönetim, denetim kurulu üyeliği yaptığını yönetim kurulu defterleri üzerinden  veya resmi belge ile ibra eden genel kabul şartlarına sahip gerçek kişiler derneğe üye olmak için başvuruda bulunduklarında üyelik yönetmeliğine uygun hareket ederek Yönetim Kurulunca bir karar verilir.

Ayrıca 4. Madde ile belirlenen “üyelik için Genel Kabul Şartları”na haiz olan, Dernek üyesi kişi veya Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak önerilmesi kaydıyla, öneren Yönetimin bünyesinde bulunan dört gerçek kişi Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe üye olarak kaydedilebilir. Bu durumda, gerçek kişileri Dernek üyeliğine öneren Yönetim üye, bu gerçek kişi üyelerin derneğe oluşacak borçlarını ödemeyi taahhüt ve kabul eder.

Derneğe üye olacak gerçek kişiler bakımından aynı Yönetimde çalışan üye adaylarından en fazla beş kişi (yönetimi temsilcisi ile beraber) derneğe üye olabilir. Ancak bu şahıslar üye Yönetim ile ilişkileri devam ettiği sürece gerçek kişi olarak ayrıca derneğe üye olamazlar.

MADDE 5) DERNEK ÜYELİK TÜRLERİ:

Derneğe üye olacak gerçek ve tüzel kişilikler için Asıl üyelik, Onur üyeliği olmak üzere iki tür üyelik vardır.

 1. a) Asıl üyelik

üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmiş, üyeliğe kabul şartlarını taşıyan, üyelik haklarından yararlanan, bu tüzüğe göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul eden, Dernek İç Yönetmeliğine uymakla yükümlü olan, Yönetim Kurulu tarafından asıl üyeliğe kabul edilen tüzel ve gerçek kişilerdir.

Asıl üye, seçme ve seçilme hakkına sahiptir, tüm hak ve yetkilere sahip olarak derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir.

 1. b) Onur üyelik

Onur üyeliği bir paye olup, kişinin başvurusuna açık değildir. Onur üyeliği sektöre, derneğe, ülkemize veya insanlığa, ulusal veya uluslararası ölçekte, olağanın ötesinde bir beceri ve etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş kurum ve kişilere Yönetim Kurulunun kararı ile verilir.

Onur üyeleri, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişi ve kurumlardır. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler. Onur üyeleri aidat ödemezler.

MADDE 6) ÜYELİK İŞLEMLERİ:

Dernek asıl üyeliği işlemleri aşağıda açıklanmaktadır:

 1. Dernek asıl üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Başvuru Formu“nu doldurarak üye kabul yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirerek ekinde ilgili dokümanlarla birlikte Dernek Yönetim Kuruluna sunarlar,
 2. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp kararı adaya yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu isteğin reddi kararına gerekçe bildirmek zorunda olmadığı gibi bu karara karşı itiraz hakkı ve mercii de bulunmamaktadır.
 3. Tüzükte belirtilen asli ve şekli koşulların oluşması halinde adayın üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Adaya, Yönetim Kurulu kararıyla Dernek üyeliğine kabul edilmesiyle birlikte giriş aidatını (ödentisini) ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını en geç (30) gün içinde ödemesi bildirilir. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. üyelik kabulünün kendiliğinden kalkması durumunda, üye olmak amacıyla yapılan başvuru yapılmamış sayılır.

MADDE 7) ÜYELİKTEN AYRILMA:

Her üye dilediği zaman Dernek üyeliğinden ayrılabilir. Bu isteklerin yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilmesi gerekli ve yeterlidir. Bu suretle üyelik kayıtları defterden silinir. Kendi isteği ile üyelikten ayrılanlar en az 1(bir) yıl süre ile derneğe üye olamazlar.

MADDE 8) ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ:

Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi iki şekilde gerçekleşir:

 1. Dernek üyeliği gerçek kişilerin ölümü veya Yönetimlerin bir şekilde ortadan kalması ile sona erer.
 2. Yönetimleri temsil eden ve Yönetimlerce önerilen gerçek kişilerin ölümü veya temsil Yönetimin talebi ile üyelik sona erdiğinde Yönetim, yeni üye önerisini derneğe yazı ile bildirir. Yeni temsilci üyenin üyeliği, dernek yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.
 3. Yönetimlerdeki kişiliği temsili sona eren gerçek kişi, üyeliğinin devam etmesini istemesi durumunda dernek tüzüğünde ve yönetmelikte belirtilen şartlara uyması haliyle üyeliği devam eder. Yönetim Kurulu bu üyenin yeni giriş ve yıllık aidatını belirleyerek kayıt altına alır.
 4. Üyelik için Kanunda veya Tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Ancak birikmiş borçların ödenmesi zorunludur.

MADDE 9) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Aşağıda belirtilen hallerde, üyenin Dernekle olan ilişiğine Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alacağı kararla son verilebilir.

 1. Dernekler Kanununda, Medeni Kanunda veya ARSİYÖNDER Tüzüğünde tanımlanan şartlara göre üye olma vasfının yitirilmesi,
 2. Bir yıla ait aidatından (ödentisinden) borcu olan ve o yılın bitiminden sonra iki ay içinde bu borcu ödemeyen üyelere Yönetim Kurulu kararı ile anılan borcun ve ferilerinin 30 gün içinde ödenmesi için yazılı ihtarda bulunulur. Bu ihtara rağmen borcun kapatılmaması,
 3. Dernek Tüzük hükümleri ve İş Ahlakı İlkeleri’ne aykırı davranmaktan ötürü haklarında Disiplin Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma şeklinde bir görüşün Yönetim Kuruluna iletilmesi,
 4. Yönetim Kurulu, bu şartlarda alacağı üyelikten çıkarma kararını 30 gün içerisinde ilgili üyeye yazılı olarak bildirir. Tüzel kişi hakkında tüzüğün 8.maddesinin (a) fıkrasında tarif edilen halin ortadan kalkması durumunda tüzel kişi dilerse yeniden üyeliğine karar verilebilir. üyelikten çıkarılanlar bir daha derneğe üye olamazlar.

MADDE 10) ÜYENİN İZİNLİ SAYILMASI:

 1. Derneklere üye olma hakkını içinde bulundukları özel durumları gereği geçici olarak kaybedenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görev alanların Dernek üyelikleri, kendi istekleri ve/veya Yönetim Kurulunun kararı ile en fazla iki yıl izinli sayılabilirler. üyenin bu geçici engelli halinin kalkması durumunda üyenin başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından üyenin izinlilik haline son verilir.
 2. Bu şekilde izinli sayılan üye aidat ödemeyebilir, dernek çalışmalarına katılamaz, oy kullanamaz.
 3. Dernek Tüzük hükümleri ve İş Ahlakı İlkeleri’ne aykırı davranmaktan ötürü Disiplin Kurulu tarafından hakkında inceleme yapılan üyenin inceleme süresince üyenin Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılmasına karar verilir.
 4. Bu şekilde izinli sayılan üye aidatlarını öder, yükümlülüklerini yerine getirir.

MADDE 11) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA KARARLARINA İTİRAZ:

 1. Yönetim Kurulu tarafından 9. Maddenin (c) şıkkı uyarınca verilen üyelikten çıkarılma kararına karşı üye tarafından Tüzüğün bu konuya ilişkin hükümlerine uymak kaydıyla itiraz edilmesi halinde, üyelikten çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar üyenin tüm hak ve yükümlülükleri devam eder ve üyelikten ihraç kararının görüşüldüğü Genel Kurul toplantısında oy kullanamaz. Genel Kurulca ihraç kararı onanan üyenin üyeliği başkaca bir karara gerek kalmaksızın sona erer.
 2. Yönetim Kurulu tarafından 9. Maddenin (c) şıkkı uyarınca alınan “üyelikten çıkarılma” kararlarına karşı, üyelikten çıkarılan üye, kararın kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren (30) gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. üyenin bu itirazı, Genel Kurul tarihinden en geç (30) gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine alınır. Aksi halde bir sonraki Genel Kurulda karara bağlanır.
 3. Yönetim Kurulu tarafından 9. Maddenin (c) şıkkı uyarınca alınan “üyelikten çıkarılma” kararlarına karşı, üyelikten çıkarılan üye, kararın kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren (30) gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. üyenin bu itirazı, Genel Kurul tarihinden en geç (30) gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine alınır. Aksi halde bir sonraki Genel Kurulda karara bağlanır.

III. BÖLÜM
YÖNETİM HÜKÜMLERİ

MADDE 12) DERNEĞİN ORGANLARI:

Derneğin organları;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Disiplin Kurulu
 5. Danışmanlar Kurulu
 6. Komisyonlar ve Çalışma Grupları’dır.

MADDE 13) GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Genel kurul toplantı ve seçimleri aşağıdaki hallerde yapılır:

Derneğin olağan genel kurul toplantısı, derneğin kayıtlı üyelerinin katılımıyla sonu çift sayılı yılların Nisan ayının ikinci Cumartesi saat 14:00’de dernek tüzüğündeki adreste herhangi bir ek çağrıya gerek duyulmaksızın yapılır. İlk genel kurul tarihi Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince,dernek faaliyetlerin resmi olarak başladığı tarihten 6(altı) ay sonradır.. Bu tarihe kadar iş ve işlemleri Geçici Yönetim Kurulu yürütecektir. Geçici  yönetim kurulu ilk genel kurul toplantısında daimi yönetim organlarını oluşturmakla yükümlüdür.

Yönetim ve Denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü genel kurul çağrısı yapılır.

MADDE 14) ÇAĞRI USULÜ:

Derneğin olağan genel kurul toplantısı, derneğin kayıtlı üyelerinin katılımıyla sonu çift sayılı yılların Nisan ayının ikinci Cumartesi saat 14:00’de dernek tüzüğündeki adreste herhangi bir ek çağrıya gerek duyulmaksızın yapılır.

Toplantıya kayıtlı gündem oluşturmak isteyen üyeler en geç toplantı yılının 15 Mart günü saat 17:00’ye kadar dernek kayıtlarında bulunan mail adresi üzerinden dernek mail adresine gündem talebini gerekçesi ile gönderir. Gündem teklifinin toplantıya dahil edilmesi Yönetim Kurulunun değerlendirmesine bağlıdır.

Bu günde,ilk toplantıda  çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı aynı yılın Mayıs ayının ikinci Cumartesi saat 14:00’de dernek tüzüğündeki adreste herhangi bir ek çağrıya gerek duyulmaksızın yapılır.

İlk toplantı çoğunluk sağlanamama dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle tutanak altına alınarak divan kurulunca imzalanır ve olağanüstü çağrı usulüne uygun olarak üyeler duyurulur. Çoğunluk sağlanamama sebebi dışında ötelenen Genel Kurulun azami altı ay süre zarfı içinde yapılması zorunludur.

Olağanüstü çağrı usulü: Derneğin Genel Kurula katılma hakkı bulunan  üyelerinin dernekte kayıtlı olan elektronik postalarına 15 gün önceden günü, saati, yeri, gündem maddeleri ve çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının günü, saati,yeri, gündem maddeleri içerikli olarak duyurularak olağanüstü toplantı çağrısı yapılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 15) GENEL KURUL TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul olağan toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir; ikinci toplantıda, çoğunluk aranmaz. Genel Kurulun, derneğin feshi ve tüzük değişikliğine karar verebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda müspet oy kullanması gerekir.Genel kurul kararları katılanların çoğunluğu ile alınır.

MADDE 16) GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ:

Genel Kurul toplantısı tüzükte belirtildiği yer ve zamanda yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan hazirun cetvelindeki isimlerin karşısına imza koymak suretiyle toplantıya katılırlar. Genel Kurul toplantı çoğunluğu sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve yeterince katip üye seçilerek divan kurulu teşkil ettirilir. Toplantı yönetimi Divana aittir. Toplantı gündemi ve görüşmeler bir tutanakla tespit edilir; bu tutanak divan kurulunca imzalanarak Yönetim Kuruluna teslim edilir. Genel Kurul toplantısında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az üçte biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme dahil edilmesi mecburidir.Oylama ve sayılarda küsuratlar dikkate alınmaz.

MADDE 17) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:

 1. Tüzükçe yönetim kuruluna seçme yetkisi verilmiş organlar dışında kalan Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
 4. Derneğin diğer organların denetlenmesi ve bu organların gerektiğinde haklı sebeple görevden alınabilmesi,
 5. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 6. Derneğin federasyon veya bir üst kuruluşa katılması veya ayrılması,
 7. Derneğin feshi,
 8. Mevzuat veya tüzük gereği Genel Kurul tarafından yerine getirilmesi gereken diğer görevler,
 9. Şube açılmasına karar verilmesi,
 10. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, işbirliği yapması veya ortak projelerde yer alması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması hususunda Dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 11. Üyelerinin zaruri ihtiyaç maddelerini ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurulabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 12. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların alımı veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi

MADDE 18) GENEL KURULDA OY KULLANMA, KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, Divan Heyeti  tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise Divan Heyetinin  belirteceği yöntem uygulanır.

Tüzük değişiklikleri, mevzuatta başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse katılanların en az 2/3’ünün müspet oy kullanması ile olur. Derneğin feshi hakkında karar verebilmek için dernek üyelerinin en az 2/3’ ünün toplantıda hazır bulunması zorunludur. İkinci toplantıda hazır bulunan üye sayısı ne olursa olsun fesih keyfiyeti düşünülür. Ancak bu suretle verilecek kararın, mevcut üyelerin 2/3’ ünün oyu ile alınması gereklidir. Fesih hakkında Genel Kurul’ da karar verilecek kararlar beş gün içinde en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

MADDE 19) GENEL KURUL KARARLARI VE üYELERİN İTİRAZ YOLLARI:

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlası ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshine dair kararlar, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin müspet oyuyla alınabilir. Karar nisaplarının hesabında çekimser oylar müspet yönde verilmiş oylar cümlesinden sayılamaz.

Dernek üyeleri, Derneğin hükmi şahsiyeti ile üyenin kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınacak kararların oylamasına iştirak edemezler. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da aynı hususlar geçerlidir.

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye ilgili kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye başvurarak Genel Kurul kararının iptalini talep edebilir.

Derneğin diğer organlarının kararlarına karşı, Dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Kanuna göre Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı haller saklıdır.

MADDE 20) YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA ŞEKLİ :

Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı’nı seçer ve üyeler arasındaki görev paylaşımını belirler.Yönetim Kurulu en az ayda bir defa ve Başkanın lüzumlu göreceği hallerde toplanır.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinde sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Derneğin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından yapılır. Bu görev Başkan’ın yokluğunda yönetim kurulundan bir kişi tarafından yerine getirilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.Bu bahiste salt çoğunluk üç oyun ikisidir,(2/3dür).

MADDE 21) YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu derneği idare ve temsil eder. Genel Kurul kararlarını uygular. Derneğin amacına ulaşması için her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunur. Ayrıca Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde, idari, mali ve mesleki ve her husus da temsil etmek veya bu hususlarda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kimseye yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
 4. Bütçe doğrultusunda giriş aidatı, yıllık aidat ve üye katılım paylarını saptamak; yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
 5. Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını belirlemek,
 6. Genel Kurul tarafından şube açılmasına yetki verildiğinde, şube kurucularının tespitini yaparak mülki amirliğe bildirmek,
 7. Şube açılmasına karar verilmişse şubelerin ve ayrıca oluşturulan komite, kurul, konsey, uzmanlık grupları ve diğer organların işleyişi başta olmak üzere gerekli gördüğü konularda dernek etkinliklerini düzenlemek; dernek ve çalışmaları hakkında yazılı ve görsel basında açıklama yapacak olan kişileri ve bu açıklamaların çerçevesini belirlemek için iç yönetmelikler hazırlamak.
 8. Derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak ve derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernek’te komisyonlar ve çalışma gruplarını teşekkül ettirmek; kurulmuş olan komite ve çalışma grupları tarafından verilen kararları denetlemek, derneğin diğer organları ile birlikte çalışmalar yapmak,
 9. Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferanslar tertiplemek, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı, sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesisleri kurmak, lokal açmak ve işletmek hususunda kararlar almak ve bu hususlarda gerekli iş ve işlemleri yaparak izin almak veya bunların ikmali için görevliler atamak,
 10. En az yedi gün önceden merkezlerinin bulunduğu ve faaliyetin düzenleneceği illerin valiliklerine davetin amacı, tarihi, yeri, ilgili dernek veya kuruluşun adı ve adresi ile katılacak üyelere veya temsilcilere ait bilgileri içerek bildirimde bulunmak şartıyla yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmek ya da yabancı dernek veya kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya dernek üyesi olma hakkına sahip üçüncü kişileri yurt dışına göndermek,
 11. Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek profesyonel kadroları oluşturmak, bu işleri üçüncü şahıs veya firmalara vermek, bu kadrolara personel veya firma atamak, ücretlerini saptamak ve gerek görülenlerin iş-hizmet sözleşmelerini sona erdirmek,
 12. Yönetim kurulu başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını kazanamayan, amaçlardan uzaklaşan üyelerin ya da üyelik haklarını kaybedenlerin dernekten çıkarılmasına karar vermek,
 13. Dernek üye adaylarını inceler, aday üyeyi izlemeye, üyeliğinin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar vermek,
 14. Çalışma döneminin başında, derneğin yönetim ve parasal belge işlem ve varlıklarını devir ve teslim almak, çalışma döneminin sonunda da bunları yeni dönem yönetim kuruluna bir tutanakla eksiksiz devir ve teslim etmek,
 15. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 16. Derneğin faaliyetlerini ve işleyişini belirlemek, geliştirmek amacıyla gerektiğinde yönetmelikler hazırlamak,
 17. Derneğe üye olmak isteyen sivil toplum örgütlerin üyeliği konusunda karar vermek ve bu sivil toplum örgütlerinin derneğe giriş aidatı ve yıllık aidatını belirlemek,

MADDE 22) GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya üye olmayan üçüncü özel veya tüzel kişiler arasından ücretli bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.

Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim kurulunun verdiği yetkiler çerçevesinde derneği temsil etmek,
 2. Dernek teşkilatının başı olarak derneğin tüm hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,
 3. Yönetim kurulunun toplantı gündemini, yönetim kurulu başkanına danışarak hazırlamak; yönetim kurulunu toplantıya davet etmek,
 4. Komisyonlar ve çalışma gruplarının faaliyetlerini koordine etmek; söz konusu faaliyetleri her ay yönetim kuruluna raporlamak,
 5. Tüzük ve iç yönetmeliklerin belirlediği hizmet ve yükümlülüklerini programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirmek,
 6. Üyelik başvurularını ilgili komisyona iletmek,

MADDE 23) DENETİM KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ:

Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaçlar çerçevesinde ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler.

Denetim kurulu, genel kurul tarafından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Dernek muamelat, muhabere ve hesaplarını en az iki denetim kurulu üyesi bir arada tetkik eder. Her bir üyenin tek tek inceleme yapma yetkisi ayrıca mevcuttur. Tek başına inceleme yapan üye durumu diğer üyelere yazıyla bildirir.

Denetim kurulu, genel kurul toplantısından onbeş gün önce yapacağı genel denetim neticesinde hazırlanan raporu, genel kurul toplantısına sunar. Yönetim kurulunun hazırladığı bütçeye ilişkin görüşünü genel kurula sunar. Denetim kurulu altı ayda bir denetleme yapar ve neticeyi bir rapor halinde yönetim kuruluna ve bir özet halinde tüm üyelere sunar.

Denetim kurulu yaptığı her türlü kontrol ve teftişin neticesini bir rapor halinde yönetim kuruluna bildirir. Genel kurulun toplantıya daveti gereken hallerde, yönetim kurulunun ihmale ve acze düştüğüne kanaat getirmeleri halinde, sorumluluk tümüyle kendilerine ait olmak üzere, genel kurulu toplantıya davet ederler.

MADDE 24) DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Derneğin iç denetimi, Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği özel veya tüzel kişilerce  veya Denetim Kurulu aracılığıyla asgari altı ay aralıklarla yapılır ve yönetim kurulunun ve toplandığında genel kurulun bilgisine sunulur.

MADDE 25) YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ SEÇİM USULÜ:

Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları, Asil üyeler arasından Genel Kurulca iki yıl için seçilir. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için en az asil ve yedek üye sayısı kadar aday gösterilir. Yapılan seçimlerde, en fazla oy alan asil, daha az oy alan üyeler yedek üye olarak, dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna girerler. Eşit oy halinde oylama tekrarlanır, yine eşit oy çıkması halinde ise kura çekilir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Seçimlerde her asil üye bir oy hakkına sahiptir.

MADDE 26) GENEL KURUL TOPLANTISI VE SEÇİLEN ORGANLARIN BİLDİRİLMESİ:

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından genel kurul tarafından düzenlenen evraklar ile yönetim, ve denetim asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 27) DİSİPLİN KURULU:

Dernek üyeleri aleyhinde yapılacak şikayetleri inceleyip, karara bağlamakla görevli Disiplin Kurulu, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri haricindeki, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir.

Disiplin Kurulu, Genel Kurul veya Yönetim Kurulundan ayrı ayrı veya birlikte talep gelmesi halinde toplanır, bu Kurullar tarafından iletilen ve Dernek üyelerinin Dernek amaçlarına, tüzüğüne, iş ahlakı ilkelerine ve iç yönetmeliklerine uygun olmayan davranışlarıyla ilgili konular hakkında incelenmesi talep edilen hususları inceleyip görüşünü yönetim kurulu başkanına sunar.

Disiplin Kurulu, yukarıda belirtilen durumlarda, üyenin sözlü veya yazılı savunmasını sunması için (30) günlük süre tanır. Bu süre içerisinde savunma verilmezse Disiplin Kurulu mevcut bilgi ve deliller doğrultusunda (30) gün içinde incelemesini tamamlar, oy çokluğu ile belirlediği görüşünü Yönetim Kuruluna bildirir. Disiplin Kurulunun inceleme yaptığı konuda, üyenin üyelikten çıkarılması yönünde vermiş olduğu görüşüne ilişkin Yönetim Kurulu kararının üye tam sayısının oyçokluğu ile alınması gerekir.

 1. Madde (üyelikten Çıkarılma) ile belirlenen çerçevede, üyenin süresinde Yönetim Kurulu kararına 30 gün içinde itiraz etmemesi, veya itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ayrılan veya çıkarılan üye tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurur.

Disiplin Kurulu, ayrıca Yönetim Kurulunun önerisi ile üyeler arasında meslek etik ve ilkelerinin belirlenmesini ve dernek üyelerinin kendi aralarındaki haksız rekabet girişimleri sonucunda meydana gelen durumun düzeltilmesi amacıyla “arabulucu” mekanizmasının kurulması ile bu konularda gerekli çalışmaların yapılmasını üstlenir.

Disiplin Kurulu, üyeler hakkında ihtar, kınama cezaları verebilir ve/veya üyelikten çıkarılma ile ilgili görüşlerini yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu konuyla ilgili nihai kararı alır.

MADDE 28) DANIŞMANLAR KURULU:

Danışmanlar Kurulu, Dernek amacını yerine getirmek üzere ihtiyaç duyulan konularda uzman niteliğine sahip bulunan üyelerden veya üye olmayan üçüncü kişilerden oluşur.

Danışmanlar Kurulu, dernek faaliyet konusu ve amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan ve belirli bir bilgi ve tecrübe gerektiren konularda, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının talebi üzerine sözlü ya da yazılı görüş sunar, dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesini temin etmek üzere gerekli olan fikri desteği sağlar.

I- Oluşturulması

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının birlikte vereceği yazılı karar ile, Dernek üyeleri arasından veya üye olmayan üçüncü özel veya tüzel kişiler arasından ücretli Danışmanlar da  tayin edilir.

Danışmanlar Kurulu, üyeleri arasından bir üyesini başkan, bir üyesini de başkan yardımcısı olarak, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlı olarak, iki yıllığına görev yapmak üzere seçer. Başkan, kurulun çalışmalarını koordine eder. Görev süresi içinde Başkanlık görevinden ayrılan Başkanın yerine yenisi seçilene kadar Bşk. Yrd. Vekaleten Başkanlık görevini yürütür.

ll- Çalışma Şekli

Danışmanlar Kurulu 3 ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının önerisi üzerine ve konu yer, tarih, toplanma saati belirtilerek, kurul üyelerinin tümüne yapılan çağrı ile toplanır.

Danışmanlar Kurulu Derneğin tanıtımında etkin görev üstlenir. Derneğin çalışmalarını etkili kılmak için Yönetim Kurulu Başkanı’na ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına yazılı ve sözlü önerilerde bulunur ve derneğe etkinliklerini sürdürmesinde destek sağlar.

lll- Görev ve Yetkileri

Danışmanlar Kurulu’nun başlıca görevleri:

 1. Bina Yönetimi ve iş hayatının genel gidiş ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,
 2. Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek amacı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve öneride bulunmak,
 3. Dernek çalışmalarını amaçlara uygun ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri önermek,
 4. Sektördeki mesleki gelişme, ilerleme, üyeler arasında sevgi, saygı ve dostluk anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak görüş ve önerilerde bulunmak,
 5. Sektörel Etik değerlerin oluşturulması ve korunması amacıyla çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,
 6. Genel kurula sunulacak dernek tüzük değişikliklerine görüş vermek,
 7. Yönetim Kurulunun görevlendirmesi halinde Derneği en üst düzeyde kamu ve iktisadi kurum veya kuruluşlarda temsil etmek,
 8. Derneğe ait internet sitesi aracılığı ile üyelere destek vermektir.

Danışmanlar Kurulu yukarıdaki maddelere istinaden aldığı tavsiye mahiyetindeki kararlarını yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanı’na ve Yönetim Kurulu Üyelerine  bildirir.

IV- Kararların Alınması

 1. Danışmanlar Kurulunun toplantısı en az, üye tam sayısının yarıdan bir fazla kişi sayısında ki üyenin katılımıyla yapılır. Kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olursa Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.
 2. Danışmanlar Kurulu kendisine gelen konuyu en geç üç (3) ay içinde inceleyerek sonuçlandırır. Danışmanlar Kurulu bilgi toplama, araştırma ve gerek gördüğü durumlar için kendi içinden veya dışarıdan özel veya tüzel kişi veya kişileri yetkilendirebilir.

MADDE 29) KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA GRUPLARI:

Yönetim Kurulu derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak, derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernekte komisyon ve çalışma gruplarını teşekkül ettirebilir. Oluşturulan bu ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilir.

Yönetim Kurulunun oluşturabileceği tüm bu komite ve uzmanlık gruplarına Genel Kurul ve Denetim Kurulunun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez. Kurulan organların görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak iç tüzükler ile belirlenir.

MADDE 30) ŞUBE :

Derneğin şubesi yoktur. Şube açılması konusunda Genel Kurul, Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

IV- BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

MADDE 31) DERNEĞİN GELİRLERİ :

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. Giriş aidatı, üye yıllık aidatları ve katılma payları,
 2. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,
 3. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 4. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, temsil, konser ve sair eğlence ile spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 5. Derneğin menkul ve gayrimenkul malvarlığından elde edilecek gelirler,
 6. İlgili mevzuata göre alınacak müsaade ile kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilen gelirler,
 7. Eğitim seminerleri ve kurslardan sağlanan gelirler,
 8. Basılı yayın, cd-rom, radyo ve tv programları ile Internet hizmetlerinden sağlanacak gelirler,
 9. Ortaklıklar, şirketler, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,
 10. Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler,
 11. Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler.

MADDE 32) GELİR VE GİDERLERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişi yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Hukukun ve derneklerle ilgili mevzuatın ön gördüğü usul ve şekilde gerekli defterler tutulur. Dernekler tarafından tutulması zorunlu olan defterler temin edilerek kullanmaya başlanılmadan önce dernekler biriminden veya noterden onaylattırılmalıdır. Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar:

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 • Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 • (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
 • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 33) GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT :

Üyelerden giriş ödentisi olarak 250 TL, aylık olarak ta 150 TL aidat alınır. üyelerin ödeyeceği giriş aidatı (ödenti) ve yıllık aidatı Yönetim Kurulunun teklifi ile Mali Genel Kurulca belirlenir ve Mali Genel Kurulun yapıldığı yıla ait 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Genel Kurul bu konuda belirleyeceği limitler içinde Yönetim Kuruluna artırma ve eksiltme yetkisi verebilir.

Yönetim Kurulu, giriş aidatı (ödenti), üye yıllık aidatı ve katılma paylarını derneğin faaliyetlerini, harcamalarını ve üyelerinin konumlarını dikkate alarak bütçe doğrultusunda belirler.

 1. BÖLÜM
  DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 34) YARDIM ALINMAYACAKLAR VE EDİLMEYECEKLER:

Dernek siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve bu kuruluşlara yardımda bulunamaz.

MADDE 35) TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için toplantıya katılanların en az 2/3’ünün müspet oy kullanması gerekir.

MADDE 36) DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ :

 1. Dernek Genel Kurulu her zaman, derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
 2. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse Genel Kurul ikinci defa toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulunun iki katından az olmayacak şekildedir. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
 3. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından on beş gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.
 4. Dernek fesholduktan sonra derneğin bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir derneğe veya vakfa devrolunur.
 5. Tasfiye ve intikal, en son yönetim kurulu, hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır.
 6. Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

MADDE 37) GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USUL:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile dönem bütçe gelirinin %50’sini aşmayacak şekilde borçlanabilir. Ancak bu oranın aşılmasına ihtiyaç duyulması halinde borçlanma için Genel Kurul kararı gerekir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir.

MADDE 38) TÜZÜKTE AÇIK OLMAYAN HALLER:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan ve daha elverişli durumlar için Dernekler Kanunu, yönetmelikler ile Türk Medeni Kanununun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.

MADDE 39) HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1)

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin;

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :

 1. T.Savaş AYDIN  Yönetim Kurulu Başkanı
 2. Ahmet KIRAÇ  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 3. Muharrem BÜNYAT Yönetim Kurulu Sayman üye
 4. Hatice KARAALİOĞLU Yönetim Kurulu üyesi
 5. Ferda AYDIN UĞURLU Yönetim Kurulu üyesi
 6. Özgür UĞURLU  Yönetim Kurulu üyesi
 7. Yasin AKAY   Yönetim Kurulu üyesi
 8. Ayşe KARADUMAN KÜÇÜKÇAKAN Yönetim Kurulu üyesi
 9. Erhan CEBECİ Yönetim Kurulu üyesi
 10. Hakan BUDAN Yönetim Kurulu üyesi

Bu tüzük 39(Otuz Dokuz) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.